Kodeks etyczny

Kodeks Etyczny

 

 

MISJA

 

Dążenie do jak najlepszej obsługi naszych klientów w dostarczaniu tego wszystkiego, co jest niezbędne do funkcjonowania biura, na bazie lokalnych Udziałowców i Partnerów Konsorcjum Biuro Klubu.

 

Konsorcjum Biuro Klub to spółka kapitałowa zawiązana w 2003 roku przez grupę ponad 20 przyjaciół biznesowych prowadzących odrębne firmy na terenie kraju, którzy idąc z duchem czasu, postanowili wspólne rozwijać nowoczesny biznes. Rozwój spółki zawsze oparty był o dobre, przyjacielskie relacje, uczciwość i zaufanie oraz staranny dobór kolejnych Udziałowców, którzy z czasem powiększali skład Konsorcjum Biuro Klubu.

 

WARTOŚCI Konsorcjum Biuro Klub

Podejście do Klienta i Partnerów Biznesowych

Staramy się przekraczać oczekiwania naszych Klientów, przewidując i wsłuchując się w ich potrzeby oraz spełniając nasze obietnice. Mamy szacunek
dla drugiego człowieka i partnerskie podejście do siebie nawzajem.

 

Stabilność i pewność

Stawiamy na długotrwałą współpracę, ponieważ biznes budujemy na pokolenia i dla przyszłych pokoleń.

 

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za to co robimy i wyciągamy wnioski z naszych błędów.

 

Zaufanie

Wiemy jak ważne jest zaufanie w biznesie, dlatego naszą współpracę z Klientem opieramy o otwartość, uczciwość i transparentność wszystkich naszych działań.

 

Kreatywność

Podejmujemy się wyzwań, aby dostarczyć naszym Klientom rozwiązań, których potrzebują. Jesteśmy otwarci i kreatywni w poszukiwaniu najlepszych pomysłów rozwiązujących problemy naszych Klientów.

 

WSTĘP

 

Niniejszy Kodeks Etyczny wyraża podstawowe wartości oraz prezentuje normy uznane przez Udziałowców i Pracowników Konsorcjum Biuro Klubu
za wspólne.

 

Konsorcjum Biuro Klub szanuje ład społeczny oraz angażuje się w działania na rzecz przyzwoitości w działalności gospodarczej.

 

Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej postawy i kultury życia, szczególnie kultury pracy wewnątrz Konsorcjum Biuro Klubu
oraz jego otoczeniem, czyli Dostawcami, Partnerami, Klientami i Kooperantami.

 

Kodeks obejmuje główne zasady postępowania Udziałowców i Pracowników Konsorcjum Biuro Klubu w zakresie szeroko rozumianej etyki zawodowej
i społecznej, zapewniające wypełnienie misji firmy oraz realizację jej strategii rozwoju, jak również zadowolenie Klientów. Niniejszy Kodeks został opracowany na podstawie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego i norm uznanych przez Założycieli Konsorcjum Biuro Klubu. Zalecenia zawarte w Kodeksie
nie są w stanie przewidzieć wszystkich kwestii i problemów, które mogą się pojawiać w codziennej pracy, dlatego w unormowaniach określone są jedynie ogólne i podstawowe zasady postępowania na wszystkich polach działalności zawodowej.

 

W sprawach nieuregulowanych Kodeksem, osoby będące Udziałowcami i Pracownikami powinny się kierować w pracy swoim wewnętrznym kodeksem etycznym oraz ogólnymi normami społecznymi. Zasady Kodeksowe dotyczą każdej osoby będącej Udziałowcem lub Pracownikiem Konsorcjum Biuro Klub
na każdym szczeblu firmowej hierarchii organizacyjnej.

 

 

Wszyscy mamy szczególny obowiązek szanowania i przestrzegania Kodeksu Etyki, a wszelkie jego naruszenia będą skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych
zgodnych z obowiązującym prawem.

 

„Nie jest naj­ważniej­sze, byś był lep­szy od in­nych.

Naj­ważniej­sze jest, byś był lep­szy od sa­mego siebie z dnia wczo­raj­sze­go.”

Mahatma Ghandhi

 

 

Uczciwość w biznesie

 

Zarząd, Udziałowcy i Pracownicy Konsorcjum Biuro Klubu zdają sobie sprawę, że wśród elementów stanowiących o wizerunku przedsiębiorstwa ważne miejsce zajmują wartości natury etycznej. Dlatego stosujemy jedynie etyczne i legalne praktyki biznesowe.

 

Wierzymy, że przestrzeganie etyki w biznesie zapewnia przewagę konkurencyjną oraz wzmacnia reputację Konsorcjum Biuro Klub. Staramy się, aby stosunki, jakie nas łączą z Kontrahentami, Klientami, ale również z liczną konkurencją, opierały się na uczciwości oraz zasadach współzawodnictwa fair-play. Oczekujemy również, że nasi Partnerzy będą wspólnie z nami wspierali uczciwą konkurencję i potępiali wszelkie formy nieuczciwych praktyk w celu osiągania nienależnych korzyści.

 

Priorytety

 

Konsorcjum Biuro Klub jest świadome, że istnieje w celach ekonomicznych oraz w celu wsparcia swoich Udziałowców w zakresie rozwoju ich biznesów, rozwoju Pracowników (tak u Udziałowców, jak i w Konsorcjum Biuro Klub) w zakresie kompetencji i umiejętności, a także wsparcia w zakresie komunikacji
z Klientami i rozwoju procesów sprzedaży. Jest to możliwe jedynie dzięki Udziałowcom, Klientom i swoim Pracownikom.

 

Dlatego absolutnym priorytetem jest koncentracja na szeroko rozumianej efektywności i zrównoważonym rozwoju, przy jednoczesnej orientacji
na Klienta, oraz na współpracę wewnątrz Konsorcjum Biuro Klub
.

 

Za swe kluczowe priorytety uznajemy:

 

 • Wsłuchiwanie się w potrzeby Klienta
 • Uczciwość i przestrzeganie prawa
 • Lojalność i rzetelność
 • Szacunek dla drugiego człowieka
 • Orientacja na działania i wyniki
 • Innowacyjność i dążenie do ciągłego doskonalenia się
 • Partnerskie podejście
 • Poczucie własnej odpowiedzialności
 • Przestrzeganie zasady równych szans
 • Dbałość o środowisko naturalne

 

Wysoka jakość obsługi Klienta

 

 1. Staramy się spełniać oczekiwania Klientów i dążymy do zapewnienia im maksymalnej satysfakcji z oferowanych produktów i usług oraz ze wzajemnej współpracy.
 2. Zachowujemy postawę dialogu i szukania możliwości współdziałania, unikamy słów i zachowań nietaktownych, które są niekulturalne i sprzeczne
  z dobrymi obyczajami.
 3. Równo traktujemy wszystkich, podejmujemy się realizacji zamówień, z których możemy się należycie i terminowo wywiązać.
 4. Dotrzymujemy zarówno zobowiązań spisanych w umowach, jak i ustnych obietnic, dotrzymujemy terminów spotkań, przekazujemy nasze oferty
  w uzgodnionym terminie, wywiązujemy się z postawionych zadań i realizacji celów.
 5. Przyznajemy się do swoich błędów i dążymy do ich naprawienia. Reagujemy natychmiast na pomyłki, aby mogły być jak najszybciej skorygowane.

 

 

Zobowiązania wobec Pracowników

 

Przestrzeganie norm etycznych w miejscu pracy oraz przyjętych wzorców zachowań jest jednym z podstawowych źródeł stabilności i sukcesu Konsorcjum Biuro Klubu. Zdajemy sobie sprawę, że stworzenie korzystnego klimatu w miejscu pracy i przy wszelkich innych formach kontaktu prowadzi do wzmocnienia więzi Udziałowców i Pracowników oraz sprzyja efektywności ich działań.

 

Równość szans wszystkich Udziałowców i Pracowników

 

 1. Wszyscy Udziałowcy są traktowani równo w zakresie warunków współpracy czy kooperacji oraz mają zapewniony równy dostęp do uczestniczenia
  w wyborach, awansowaniu i uczestniczeniu w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe – zgodnie z obowiązującymi zasadami i regulaminami.
 2. Warunki współpracy, zatrudnienia, dostęp do awansu oraz szkoleń są jednakowe dla wszystkich Pracowników bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, narodowość, rasę, orientację seksualną, wyznawaną religię, niepełnosprawność, przekonania polityczne.
 3. Udziałowcy i Pracownicy powinni dążyć do ciągłego samodoskonalenia oraz osiągania w pracy jak najlepszych wyników na miarę swojej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i zdolności.

 

Dyskryminacja i molestowanie

 

 1. Relacje między Udziałowcami, Pracownikami, Kooperantami, niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk, stanowią wzór dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, wzajemnego zaufania i szacunku oraz poszanowania godności osobistej.
 2. W Konsorcjum Biuro Klubie nie akceptuje się żadnych form nękania, prześladowania i poniżania Pracowników, a każdy Udziałowiec i Pracownik
  jest zobligowany do piętnowania i zgłaszania wszelkich przejawów mobbingu i dyskryminacji.

 

Zgodność z prawem, zasadami i regulacjami

 

 1. Udziałowcy i Pracownicy działają zgodnie z zasadą praworządności, stosują procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.
 2. Udziałowcy i Pracownicy wykonują powierzone zadania i swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, kierując
  się interesem Konsorcjum Biuro Klubu.
 3. Udziałowcy i Pracownicy nie ujawniają informacji będących jej własnością jeżeli ich ujawnienie mogłoby zagrozić interesom Konsorcjum Biuro Klubu
  lub byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ochrona informacji

 

 1. Nie udzielamy osobom trzecim informacji na temat zakresu współpracy wewnątrz Konsorcjum Biuro Klubu, naszych ustaleń i zobowiązań biznesowych.
 2. Przestrzegamy zasady poufności informacji pochodzących od Klientów, Udziałowców, Pracowników lub Kontrahentów.
 3. Udziałowcy i Pracownicy są zobowiązani do dołożenia najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji pozyskanych w ramach pełnienia obowiązków służbowych, czy udziału w spotkaniach Konsorcjum Biuro Klubu.
 4. Udziałowcy i Pracownicy przestrzegają poufności informacji dotyczących cen, warunków współpracy i jakichkolwiek innych danych, których ujawnienie naruszałoby dobro Konsorcjum lub dobro naszych Klientów czy Dostawców, lub obowiązujące przepisy prawne.

 

 

Zobowiązania wobec innych Udziałowców

 

Udziałowcy zobowiązują się do utrzymywania i rozwijania dobrych relacji z wszystkimi pozostałymi Udziałowcami, do działań fair-play oraz utrzymywania jednolitych, określonych i przyjętych zgodnie z wytycznymi Konsorcjum Biuro Klubu Standardów, a także do działania zgodnie z ustalonymi wewnętrznymi regułami mającymi na celu ochronę i równe szanse każdego Udziałowca.

 

Zobowiązania wobec Partnerów i Dostawców

 

 1. Konsorcjum Biuro Klub stara się utrzymywać i rozwijać dobre relacje ze swoimi Kontrahentami, Dostawcami i Partnerami Biznesowymi.
 2. Udziałowcy i Pracownicy przy wyborze towarów lub usług kierują się przede wszystkim nadrzędnymi interesami Konsorcjum Biuro Klubu, a także kryteriami cenowymi i jakościowymi oraz optują za dopuszczeniem możliwie szerokiego wachlarza firm jako Dostawców.
 3. Udziałowcy i Pracownicy wzajemne relacje opierają na zaufaniu.
 4. Udziałowcy, Konsorcjum Biuro Klub i Pracownicy przestrzegają rzetelności w regulowaniu swoich zobowiązań.

 

Otwartość i przejrzystość w komunikacji

 

Dbamy, aby komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna była zawsze oparta o prawdomówność. Dbamy o to, aby każdy Udziałowiec i Pracownik mógł wyrazić swoją opinię. Z naszymi Partnerami prowadzimy konstruktywny, przejrzysty i otwarty dialog oparty na wzajemnym szacunku i profesjonalizmie.